ภารกิจ คปอ.

          กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นส่วนกำลังรบ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมและดำเนินการ เกี่ยวกับระบบควบคุมการปฏิบัติทางอากาศการลาดตระเวนทางอากาศ การลำเลียงทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิตการจราจรทางอากาศและการข่าวอากาศ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการลาดตระเวน การค้นหาและช่วยชีวิต การบังคับการบิน การควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนอากาศยานและการอุตุนิยมวิทยา 

อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒

ผู้บังคับบัญชา

 

ประธาน คณก.อำนวยการขับเคลื่อน คปอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

          วางแผน อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแล ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริม การดำเนินการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมทุกสายวิทยาการที่ คปอ.รับผิดชอบตามแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔ และตามแนวทางแผนปฏิบัติราชการ คปอ.รวมทั้งนำหลักการการจัดการความรู้มายกระดับกำลังพลของ คปอ.ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้ คปอ.มุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ที่มา : คำสั่ง คปอ.(เฉพาะ)ที่ ๖๑/๖๑ ลง ๒๒ ต.ค.๖๑

Smart Air Force 2020

Administrator