ผู้บริหาร/ผู้นำหน่วยกำหนดทิศทาง สร้างวิสัยทัศน์ร่วม
และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

Administrator