หน่วยงานมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีม
และ/หรือเครือข่ายสนับสนุนเวลาและโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน

Administrator