ผู้บริหาร/ผู้นำหน่วยเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้กำลังพลทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์/การสร้างนวัตกรรม

Administrator