กำลังพลได้รับการมอบหมายงานโดยให้ทั้งอำนาจและความรับผิดชอบ มีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

Administrator