มีการจัดเก็บความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองเป็นระบบง่ายต่อการเข้าถึงและนาไปใช้ในการปฏิบัติงานของกาลังพลในหน่วยงาน

Administrator