มีการสร้างและแสวงความรู้ ทั้งความรู้ที่เป็น Explicit – Tacit Knowledge
จากแหล่งต่าง ๆ ที่จาเป็นอย่างเพียงพอในการพัฒนางาน

Administrator