มีการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ทอ./วิสัยทัศน์ ทอ./นโยบาย ผบ.ทอ.

Administrator