มีการนาระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. มาใช้ในหน่วยงาน
และมีผู้รับผิดชอบดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้ในทุกระดับ

Administrator