มีการสืบค้น แลกเปลี่ยน และ/หรือเชื่อมโยงความรู้ผ่านระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.จนเกิดเป็นนิสัยในการปฏิบัติงาน

Administrator