มีการจัดทำคลังความรู้ที่เป็นองค์ความรู้สาคัญ/จำเป็น ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมใหม่ไว้ในระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. และ/หรือสามารถเป็นเครื่องมือในการตัดสินตกลงใจสำหรับผู้บริหาร

Administrator