มีความพร้อมในการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในระดับ บุคคล, กลุ่ม /ทีมงานและหน่วยงาน

Administrator