มีการเรียนรู้ที่ทาให้การปฏิบัติงานมุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ ทอ.อย่างต่อเนื่อง และปรับให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

Administrator