มีการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น หรือเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงานจริง

Administrator