มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการฝึกฝนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Administrator