มีการสื่อสารที่ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางาน เกิดเกลียวความรู้และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

Administrator